Dokumenty

V tejto sekcii sú zverejnené dokumenty súvisiace s aktivitami Klubu Slovenských Turistov Radošinka.

Klub slovenských turistov RADOŠINKA je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní"). Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ zabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác. Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a na webovom sídle vo svojom "Profile verejného obstarávateľa".

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Klub slovenských turistov RADOŠINKA
IČO: 42370981

kontakt:
KST Radošinka
Čab 199
951 24 Nové Sady

tel. č.: 0908 778 755, 0903 488 928
e-mail: mellen.ladislav@gmail.com, kstradosinka@gmail.com
internetová adresa: www.kstradosinka.webnode.sk/dokumenty

Informácia o zákazkách:

1. zákazka

Dátum zverejnenia: 21.9.2016
Predmet zákazky: Prístrešok pre turistov
Termín predloženia ponuky: 27.9.2016
Kontaktná osoba obstarávania: Ing. Ladislav Mellen (predseda KSTR)
Výsledná cena: 2480 € s DPH
Úspešný uchádzač: Štefan Králik, Štúrova 21/B, 949 01 Nitra
Termín Dodania zákazky: 31.12.2016


Zverejnené zmluvy:

Zhotovenie prístrešku
zmluva na zhotovenie prístrešku pri rozhľadni v Čabe

__________________________________________________________________________

Príspevok NRSK
poskytnutie príspevku od Nitrianskeho samosprávneho kraja

__________________________________________________________________________

Príspevok ÚVSR
poskytnutie príspevku od Úradu vlády Slovenskej republiky

__________________________________________________________________________